top of page

Prosperita

A1  Správa města

A1.1

Efektivní úřad
 

Vstřícná, komunikativní
a progresivní radnice 
zajišťující efektivní
a předvídatelnou 
správu Karlových Varů

Karty opatření ke stažení pro tisk

A1.1.1  
Moderní úřad fungující na principu
„jde to“

A1.1.2  
Progresivní systém správy a veřejných služeb

A1.1.3  
Nastavení standardů a manuálů
na úřadě

A1.1.4  
Provázanost strategických rozvojových dokumentů města

A1.1.5  
Odlehčovací služba pro organizace
města

A1.1.6  
Provázanost městské a krajské správy 
a občanských iniciativ

A1.1.7  
Město jako iniciátor změn
v rámci kraje a státu

Městský úřad bude implementovat ověřené inovační metody a nástroje k designu služeb a procesů. To povede k navrhování řešení, která jsou užitečná, použitelná a atraktivní
z pohledu zákazníka a efektivní z pohledu poskytovatele. Díky principu „HCD“ (Human Centered Design – design zaměřený na člověka) dokáže empaticky reagovat na potřeby občanů i zaměstnanců, definovat výzvy a priority a tvůrčím způsobem objevovat jejich smysluplná řešení. K tomuto přístupu bude město inspirovat a motivovat také své příspěvkové organizace. Inovace služeb a procesů budou probíhat v souladu
s digitalizačním trendem agend veřejné správy. Digitalizace veřejných služeb města bude probíhat i nad rámec toho, co bude požadováno ze strany státu.


Pro realizaci strategického řízení, inovačních procesů a kvalifikovaného rozhodování bude hrát významnou úlohu dlouhodobý a systematický sběr dat o městě, jejich vyhodnocování, interpretace, vizualizace a prezentace. Aktuální a přesná data budou sloužit vedení města, příspěvkovým organizacím i širokému spektru aktérů spoluutvářejících charakter města a podílejících se na jeho fungování.


Pozornost bude zaměřena na koordinaci a synergii jednotlivých agend na strategické
i operativní úrovni. Do organizační struktury magistrátu bude integrován systém strategického plánování a řízení tak, aby zajišťoval kontinuitu strategického směřování města napříč volebními obdobími. Strategické řízení bude zajišťovat meziresortní koordinaci, vzájemnou provázanost strategických rozvojových dokumentů a kooperaci složek úřadu i příspěvkových organizací. Současně s tím bude zajišťovat spolupráci
s podnikateli a neziskovými organizacemi.


Město vytvoří odlehčovací služby pro příspěvkové organizace, zejména školy. To přispěje ke snížení jejich byrokratické zátěže a uvolnění maximálních kapacit pro poskytování služeb, za jejichž účelem jsou zřízeny.


Dosud nedostatečná komunikace a koordinace městské a krajské správy bude nahrazena stabilní platformou pro intenzivní komunikaci městských a krajských institucí. Ta bude podporována digitalizací (propojování databází, sdílení dat aj.) a sdílením či vzájemným využíváním infrastruktury.


Město bude hrát roli iniciátora změn v rámci kraje i státu. Bude aktivní při včasné
a kvalifikované přípravě krajských či státních projektů na jeho území či se bezprostředně dotýkajících jeho zájmů. Aktivní bude rovněž v ovlivňování národní legislativy s přímým vlivem na život ve městě.

Karta cíle ke stažení pro tisk

bottom of page