top of page

Člověk a společnost

C3  Vzdělávání a osvěta

C3.1

Škola a komunita

Školy jako přirozená vzdělávací, kulturní a společenská centra se zásadním významem pro budoucnost Karlových Varů

Karty opatření ke stažení pro tisk

C3.1.1  
Vzdělávání pro budoucnost

C3.1.2  
Školská infrastruktura

C3.1.3  
Mimoškolní vzdělávání

C3.1.4  
Celoživotní vzdělávání

C3.1.5  
Univerzita

Vzdělávání a rozvoj kompetencí obyvatel je pro město absolutní prioritou. Není téměř žádná oblast, jejíž smysluplná budoucnost by nezávisela na kvalitě vzdělání. Péče
o úroveň vzdělávání a podmínky pro jeho realizaci je to nelepší, co město může udělat pro budoucnost – svou, regionu, státu, Evropy i světa. 


Pozornost bude zacílena na všechny typy vzdělávání (kromě školního také neformální, mimoškolní, zájmové i celoživotní) i úrovně (od předškolní po terciární). Školství bude procházet dynamickým rozvojem a transformací, bude docházet k výrazným změnám
v požadavcích na kompetence a znalosti v návaznosti na změny pracovního trhu, styl práce i nutnost reagovat na budoucí trendy. Všeobecně půjde o rozvoj kritického myšlení, jazykové vybavenosti, základů humanitních věd, kompetencí ke komplexnímu řešení výzev a k týmové spolupráci, kompetencí ke kreativitě a podnikavosti, digitálních kompetencí, finanční gramotnosti a dalších schopností. Z hlediska oborového zaměření lokální ekonomiky bude klíčové zaměření vzdělávání na oblasti zdraví, lázeňství, cestovního ruchu, kulturních a kreativních odvětví a životního prostředí.


Mohlo by se zdát, že na úrovni města se nedá příliš ovlivňovat vzdělávací proces, protože jde o vládní agendu. Není tomu tak. Státní vzdělávací politika dobře reaguje na globální trendy a potřeby. Vzdělávací proces ale velmi často selhává na úrovni krajů a municipalit. Město tedy může dělat velmi mnoho pro vytváření skvělých podmínek pro kvalitní vzdělávání. Může zajišťovat infrastrukturu, aktivně se podílet na definování strategie
a cílů vzdělávání, koordinovat těsnou a efektivní spolupráci s krajem i vládou, neziskovým i firemním sektorem.


Vysokou míru pozornosti si vyžádá také péče o pedagogy a ředitele škol, stejně jako
o další aktéry ve vzdělávání a výchově – asistenty pedagogů, kariérové poradce aj. Budou podporováni ve vzdělávání a profesním rozvoji. Propracovaný systém pobídek je bude motivovat k životu a působení ve městě. Budou navrhovány odlehčovací služby pro učitele a ředitele v oblasti administrativní a koordinační asistence. Intenzivně bude rozvíjeno i mimoškolní a celoživotní vzdělávání. Jeho kvalita i rozsah budou klíčové pro úspěšné zvládnutí výzev vyplývajících z transformace regionu, ekonomiky a pracovního trhu. 


Bude vypracována strategie realizace terciárního vzdělávání na území města a kraje, která definuje, jaký typ vysoké školy a s jakým oborovým zaměřením by zde bylo smysluplné a perspektivní realizovat (v národním i celoevropském kontextu). Tím bude jasně definován postoj města k diskusi „univerzita ano či ne; a pokud ano, tak jaká
a proč“.

Karta cíle ke stažení pro tisk

bottom of page