top of page

Prosperita

A2  Lokální ekonomické prostředí

A2.4

Cestovní ruch

Rozmanitý cestovní ruch opírající se o jedinečnost místních hodnot

Karty opatření ke stažení pro tisk

A2.4.1  
Koncepční a zodpovědný přístup
k udržitelnému rozvoji cestovního ruchu

A2.4.2  
Diverzifikace a kvalita
produktů a služeb

A2.4.3  
Destinační management a marketing

A2.4.4  
Dopravní a veřejná infrastruktura 
pro cestovní ruch

A2.4.5  
Lidské zdroje a vzdělávání
pro cestovní ruch

Nezbytnou podmínkou pro zajištění dalšího udržitelného rozvoje cestovního ruchu
v Karlových Varech bude správně nastavený a jasně směřovaný koncepční a zodpovědný přístup k tomuto odvětví. Město vytvoří v souladu s aktuálními a výhledovými trendy dalšího vývoje ambiciózní dlouhodobou městskou koncepci cestovního ruchu se zaměřením na unikátní postavení Karlových Varů v rámci ČR a se širokou a atraktivní nabídkou produktů a služeb. Naopak příležitostí pro nejbližší období bude příprava
a realizace krátkodobé koncepce, zaměřené především na velmi aktuální zdravotní (postcovidové) pobyty. 


Cílem nové koncepce bude dosažení větší diverzifikace cestovního ruchu a vysoké kvality nabízených produktů a služeb. Město se zaměří především na klientelu z České republiky a z kratších vzdáleností z okolních států, přičemž kromě prioritního segmentu tradičního lázeňského a zdravotního cestovního ruchu bude podporovat i další doplňkové segmenty. Budou více podporovány a využívány atraktivity města ve vazbě na UNESCO a kulturní lázeňskou krajinu. Město bude směřovat nabídku pro turisty synergicky s nabídkou pro místní (kulturní akce, různorodé  aktivity oživující lázeňské území města apod.)
s vědomím, že spokojenost místních obyvatel se přímo odrazí na atmosféře a obrazu města, který se tak stane přidanou hodnotou lákající turisty. Změna vnímání atraktivity města bude tedy podmíněna nutností investic do místních obyvatel. S předpokládanou proměnou klientely se dají očekávat i jiné požadavky na nabídku služeb, a tím i přínosná proměna sortimentu obchodů lázeňského území města, která tak bude blíže i potřebám místních obyvatel.


Cílem destinačního managementu a marketingu bude analýza cílových skupin, segmentace zákazníků, marketingové průzkumy a průběžné testování produktů a služeb
s cílem optimalizovat nabídku služeb cestovního ruchu, dále kvalitní PR, informační
a datová základna, marketing pozitivního obrazu města, podpora destinačního managementu a propagace města za využití možností moderních metod (QR kódy, aplikace, rozšířená realita). Smyslem je sejmout z města nálepku ruské destinace a čistě lázeňského města a prezentovat obraz města i širšího regionu s aktivně budovaným novým příběhem.


Spolu s tím bude zkvalitňována dopravní a veřejná infrastruktura pro cestovní ruch (dopravní infrastruktura, veřejná prostranství, nové atraktivity, další body turistického zájmu mimo vnitřní lázeňské území). Vše opět s cílem sloužit jak návštěvníkům, tak místním, s hledáním průniků a synergií.


V oblasti lidských zdrojů a vzdělávání pro cestovní ruch bude podporováno celoživotní vzdělávání, zkvalitnění vzdělávacích programů odborných škol, bude vytvořen inkubátor nových pracovníků pro lázeňství a zapojovány výsledky vědecko-výzkumných aktivit
do aplikační sféry.

Karta cíle ke stažení pro tisk

bottom of page