top of page

Člověk a společnost

C3  Vzdělávání a osvěta

C3.2

Vzdělaní a aktivní občané

Informovaní a vzdělaní obyvatelé města jako základ zdravého 
městského společenství

Karty opatření ke stažení pro tisk

C3.2.1  
Orientace v soudobém světě

 

C3.2.2  
Kreativita a podnikavost

C3.2.3  
Zdravý životní styl

Vedle vzdělávání a kompetencí pro pracovní trh je pro město klíčové podporovat také všestranný osobní rozvoj a vlastní odpovědnost obyvatel. Stejně tak i aktivní občanskou společnost. Aktivní občanství, kritické myšlení, mediální a informační gramotnost, rozumný vztah k informačním technologiím a kyberprostoru, ale také zdravý patriotismus – to jsou aktiva, která každému jednotlivému občanu pomáhají orientovat se v soudobém světě, být konkurenceschopným na trhu práce, lépe se adaptovat na změny a být imunní vůči dezinformacím a mediální manipulaci. Z perspektivy města vnímaného jako společenství takových občanů jde pak v souhrnu o posilování prosperity, bezpečnosti, svobody a demokracie.


Změny ve způsobech práce a dopady robotizace a automatizace průmyslu povedou
k tomu, že na pracovním trhu budou přibývat novodobí živnostníci, kteří se v případě potřeby budou sdružovat do týmů podle typu projektů, nebo budou zakládat mikropodniky. Ti budou muset (a chtít) být nezávislí na zaměstnavatelích. Méně zaměstnaneckých pracovních pozic povede k většímu množství lidí zodpovědných sami za sebe. K takové práci stejně jako k aktivnímu občanství bude potřeba podnikavost
a kreativita. Se sílící potřebou těchto dovedností bude přibývat i aktivit k jejich rozvoji. Výukové a tréninkové kurzy designového a projektového myšlení i podnikatelských dovedností budou hrát stále významnější roli ve školách i v mimoškolním, neformálním a celoživotním vzdělávání a ve volnočasových aktivitách. Jejich poskytovateli budou jak veřejné vzdělávací instituce, tak privátní subjekty a nevládní neziskové organizace. Nezbytnou součástí takto zaměřené vzdělávací infrastruktury bude i profesní rozvoj pedagogů, zajištění technického a technologického zázemí i lidského kapitálu pro networking a „peer-to-peer“ spolupráci.


Na kvalitu života má kromě vzdělání a „umění si poradit“ zásadní vliv také zdraví. Zdravý životní styl bude podporován vzděláváním a výchovou jednak k odpovědnosti za vlastní zdraví a život, jednak k odpovědnému přístupu k životnímu prostředí a krajině. Zájem bude věnován možnostem maximálního využívání specifických hodnot Karlových Varů pro podporu zdraví místních obyvatel – lázeňské procedury, léčivé prameny, terapeutická krajina. Propagace a motivace pro využívání těchto unikátních možností bude směřována jak na jednotlivce, tak na zaměstnavatele. Samo město v tomto směru půjde příkladem. Povědomí o těchto příležitostech se současně stane přirozenou součástí image Karlových Varů jako „zdravého města“ a další atraktivitou jak pro místní, tak pro nové rezidenty.

Karta cíle ke stažení pro tisk

bottom of page