top of page

Člověk a společnost

C1  Kultura, sport a volný čas

C1.1

Umění a kultura

Koncepční přístup k podpoře profesionálního, amatérského 
i alternativního umění,
uměleckého vzdělávání
a atraktivních zařízení 
pro uměleckou produkci 
v Karlových Varech

Karty opatření ke stažení pro tisk

C1.1.1  
Kulturní koordinátor

C1.1.2  
Kulturní koncepce

C1.1.3  
Kulturní infrastruktura

C1.1.4  
Instituce a subjekty působící v kultuře

C1.1.5  
Mezinárodní filmový festival
Karlovy Vary

Kultura je pro Karlovy Vary mnohem důležitější, než by se na první pohled mohlo zdát. Široké a dramaturgicky vyvážené spektrum „malé“ i „velké“ kultury velmi přispívá ke kvalitě života místních obyvatel, pocitu sounáležitosti a zdravému patriotismu. Stále více je zřejmé, že tam, kde se cítí dobře místní, cítí se dobře i turisté. Kultura spoluutváří atmosféru a image města a ty jsou důležité pro atraktivitu lázeňských služeb a cestovního ruchu, které jsou odvětvím s dominantním vlivem na prosperitu města. Je jedním
z hlavních nástrojů oživení historického centra a jeho propojení s rezidenčními oblastmi. V tomto smyslu je kultura klíčovým nástrojem „srůstání města“ jak fyzicky, tak v myslích obyvatel.


Koncepční a strategický přístup předpokládá zřízení pozice městského kulturního koordinátora. Jeho agendou bude tvorba, realizace, aktualizace a řízení kulturní koncepce města s přesahem zejména do oblasti vzdělávání a cestovního ruchu. 


Město bude nadále usilovat o konání Mezinárodního filmového festivalu a rozvoj dobrých vztahů s jeho pořadateli. Realizace MFF by neměla být na úkor místních obyvatel, kulturních aktivit a spolků a jeho intervence do městských veřejných prostranství by měla mít promyšlené celkové libreto komponované ideálně společně
s KAM KV. Thermal má významný potenciál jako kulturní a komunitní centrum města. Tento potenciál by měl být naplno rozvíjen celoročně i ve vztahu k místním obyvatelům města a regionu.


Významnými infrastrukturními projekty jsou koncertní sál pro symfonickou hudbu
a zázemí pro Karlovarský symfonický orchestr, Dům kultury, vhodně komponovaný
a dimenzovaný pro široké spektrum kulturních, společenských, vzdělávacích
a komunitních aktivit a multižánrový sál pro různé formy umění, který ve městě dosud chybí.


Silný potenciál s významným dopadem na kulturní rozvoj lokálních center má zapojování škol na území města do sítě kulturní infrastruktury (podobně jako v malých obcích). V době, kdy neprobíhá výuka, mohou nabízet v souhrnu poměrně rozsáhlé zázemí ke kulturním a společenským aktivitám se synergickými efekty v oblasti vzdělávání a prevence sociálně patologických jevů. Stanou se tak přirozenými a živými komunitními centry.


Rozvoj rozmanitých kulturních aktivit akceleruje zpřístupnění a odblokování nevyužívaných budov, a to zejména v centru města, kde je řada „mrtvých“ rozsáhlých objektů. Bude třeba usilovat o jejich vzkříšení, které přinese oživení městského centra.


Živou a prosperující karlovarskou kulturu by měl přinášet stabilizovaný Karlovarský symfonický orchestr, vlastní stabilní divadelní soubor a široké spektrum nezávislých iniciativ a spolků podporovaných grantovými programy zaměřenými na strategicky důležitá témata.

Karta cíle ke stažení pro tisk

bottom of page