top of page

Prostředí

B2  Doprava

B2.2

Doprava a veřejný prostor

Doprava všech typů 
koncipovaná jako přirozená součást přívětivého
městského prostoru


 

Karty opatření ke stažení pro tisk

B2.2.1  
Koncepční městské řešení komunikací
a parkovišť

B2.2.2  
Zklidňování dopravy a omezení jejích nežádoucích vlivů

B2.2.3  
Pěší a cyklistická doprava

B2.2.4  
Městské mosty a lávky

B2.2.5  
Integrovaný dopravní terminál

Město bude ke všem dopravním stavbám vždy přistupovat komplexně a multioborově,
s cílem zajištění mimořádně kvalitních městských řešení a s důrazem na vyvážení všech urbanistických, architektonických, dopravních, technických, bezpečnostních
a environmentálních aspektů. Mimořádná pozornost bude věnována koncepčnímu městskému řešení komunikací a parkovišť. Rekonstrukce ulic a dalších veřejných prostranství budou vždy realizovány „s přidanou hodnotou“, tedy se zvážením možností zlepšení jejich celkové kvality. Město zajistí koncepční a systémové řešení parkování na celém svém území, včetně jeho organizačního a provozního zabezpečení. Cílem bude ovlivnění chování účastníků dopravy s pozitivním vlivem na městská prostranství včetně upřednostnění parkování na okrajích města a znevýhodnění v jeho centru. Při parkování budou vždy upřednostňováni rezidenti. Na okrajích města budou rozvíjeny parkovací kapacity typu „zaparkuj a jeď“ a ve městě „zaparkuj a jdi“. Vybudován bude komplexní
a přehledný informační a navigační dopravní systém.


Ve městě bude zklidněna doprava a omezeny její nežádoucí účinky. Bude vymístěna zbytná osobní doprava z lázeňského území a optimalizováno její zásobování.
Ve vybraných částech města budou zřizovány dopravně zklidněné zóny. Budou upraveny podmínky pro zásobování pěších zón s cílem bránit nadměrnému dopravnímu zatěžování veřejných prostranství. Budou zavedeny výsady pro bezemisní vozidla, město půjde příkladem v elektrifikaci vlastních vozidel a techniky údržby. Bude budována doprovodná infrastruktura pro bezemisní vozidla.


Základem řešení veřejných prostranství bude preference pěších a cyklistů. Město bude komponované jako dobře prostupné pro pěší a cyklistickou dopravu a bez bariér. Veřejná prostranství budou vybavena prvky podporujícími jejich obytnou funkci a bezpečnost. Budou budovány nové cyklostezky, cyklotrasy a cyklopruhy a další doplňková infrastruktura pro cyklisty, vždy smysluplně, na základě koncepce městské cyklodopravy.


Městské mosty a lávky budou řešeny dle předem zpracovaných koncepcí, rekonstruovaný Chebský most a nově uvažovaný most proti Charkovské ul. budou koncipovány jako „městské mosty“ s mimořádně kvalitním architektonickým i technickým řešením.
U Chebského mostu bude uvažováno o jeho zklidnění. Budou realizovány nové pěší
a cyklistické lávky přes Ohři. Dojde k těsnějšímu propojení dnes odtržených městských částí.


Bude komplexně prověřená idea realizace integrovaného dopravního terminálu se všemi vazbami a dopady. Dopravní terminál bude realizovaný jako integrální součást
a iniciační bod širšího centra města.

Karta cíle ke stažení pro tisk

bottom of page