top of page

Prostředí

B1  Město a příroda

B1.1

Urbanismus a architektura

Koncepční tvorba moderního města jako vyváženého funkčního a krásného prostředí s úctou ke karlovarskému kulturnímu dědictví

Karty opatření ke stažení pro tisk

B1.1.1  
Tvorba městského prostředí,
koncepční řešení významných
městských lokalita objektů 

B1.1.2  
Zatraktivnění a zpřístupnění veřejných prostranství pro běžný život

B1.1.3  
Oživení města a propojení
lázeňského a obchodně-správního
území s ostatními částmi města

B1.1.4  
Městské veřejné budovy

B1.1.5  
Městské bydlení

Město jako správce veřejných hodnot bude aktivně a koncepčně plánovat a tvořit své městské prostředí. Zásadním tématem dalšího rozvoje města bude nejen uchování
a promyšlené posílení jeho unikátního „genia loci“, ale i zamezení dalšího rozpínání města do okolní krajiny a hledání jeho vnitřních rezerv. Cílem bude též zajištění komplexního mixu rozličných městských funkcí a rozvoj lokálních center. Vše s vizí posílení komplexní městské kvality. Město bude dobře prostupné, s na sebe navazujícími veřejnými prostranstvími, s kvalitně komponovanou zelení a důslednou aplikací prvků modrozelené infrastruktury. Nejdůležitější městské lokality a významné objekty budou řešeny komplexně, s ohledem na jejich dlouhodobě udržitelné využití a s respektem
k hodnotám území. Historické vrstvy městské struktury budou vhodně doplňovány vysoce kvalitními soudobými řešeními. 


Městská veřejná prostranství budou zatraktivněna a zpřístupněna i pro běžný život,
s důrazem na jejich uživatelskou přívětivost a obytnost. Pro jejich tvorbu a realizaci budou důsledně uplatňovány městské koncepce a manuály. Do městského prostředí bude lépe zapojen fenomén řek Ohře a Teplé, unikátní lázeňská kulturní krajina včetně navazujících lesů a další přírodní prvky. Do veřejného prostoru budou kromě kvalitního mobiliáře, orientačního a navigačního systému a dalších prvků též promyšleně umisťována umělecká díla. Bude umožněno sdílení veřejného prostoru a jeho využívání pro různé, i neformální, aktivity. 


Cílem dalšího rozvoje města je jeho oživení a větší propojení lázeňského a obchodně-správního území s ostatními částmi města, a to jak navracením městských funkcí do tohoto území, tak zatraktivněním významných historických objektů a nabídkou dalších atraktivních cílů v lázeňském území i pro obyvatele města. Pro zapojení se do proměny
a kultivace lázeňské části města budou přizvány místní skupiny, občané, hoteliéři
a podnikatelé. 


Mimořádná pozornost bude věnována městským veřejným stavbám (vlajková loď města, nastavení „městského stavebního standardu“). Městské veřejné budovy budou provozně úsporné a budou u nich uplatňovány prvky modrozelené infrastruktury. Při realizaci veřejných budov na území města bude nastavena koordinace městských, krajských
i státních investic a koordinace se soukromými vlastníky veřejně přístupných objektů.


Město bude aktivně hledat vhodné modely realizace městského bydlení, včetně revitalizace majetku města pro účely výstavby dostupných bytů, vytvoří městský bytový fond pro nájemní bydlení, bude podporovat komunitní výstavbu a výstavbu budov
s flexibilní dispozicí.

Karta cíle ke stažení pro tisk

bottom of page