top of page

Člověk a společnost

C2  Soudržnost

C2.2

Sounáležitost

Karlovy Vary jako aktivní společenství hrdých
a tolerantních lidí

Karty opatření ke stažení pro tisk

C2.2.1  
Komunitní a sdílené město

C2.2.2  
Místní lídři

C2.2.3  
Podpora rodin

C2.2.4  
Různorodé, důstojné a dostupné
bydlení

C2.2.5  
Kosmopolitní město

Cestu k různorodému, důstojnému a dostupnému bydlení bude určovat propracovaná
a inovativní městská koncepce bydlení. Bydlení bude klíčovou prioritou, neboť jde
o základní lidskou potřebu a nejdůležitější funkci města. Je rozhodující pro kvalitu života a pocit bezpečí, ovlivňuje přístup dětí a mládeže ke vzdělání, je nedílnou součástí prevence sociálně nežádoucích jevů, a navíc má vliv na motivaci lidí žít ve městě, ať už těch ve městě narozených, nebo příchozích.


Podporováno bude nájemní a vlastnické bydlení s ohledem na sociální vyváženost. Žádoucí bude návrat k družstevnímu bydlení i rozvoj dalších inovativních možností komunitního bydlení. Dostupnost bydlení neurčuje jen nabídka bytů, ale také možnost si je pronajmout nebo pořídit. Proto bude věnována pozornost i možnostem financování.


Bude systematicky a dlouhodobě budován bytový fond v majetku veřejné správy jako nástroj sociální stability a také jako součást motivačních pobídek pro usídlení nově příchozích strategicky významných a potřebných profesí (lékaři a zdravotníci, pedagogové a vědci, policisté aj.).


Rodiny budou podporovány prostřednictvím vlastní sebevědomé a inovativní rodinné politiky, která bude zastřešována jejím koordinátorem na úrovni města. Jejími hlavními pilíři budou odborné poradenství, podpora návratu z rodičovské dovolené do práce, synchronizace rodinného a pracovního života, odlehčovací služby, koordinace s krajskou a vládní politikou, sledování celonárodních, evropských i globálních trendů a jejich adaptace v místním prostředí.


Kvalitu života ve městě ovlivňuje aktivita obyvatel, jejich setkávání a spolupráce i pocit, že město sdílejí společně. Proto bude podporován rozvoj a stabilita komunitních center
a posilován význam lokálních městských center jako míst setkávání. Pro tyto účely budou zpřístupňována, vhodně adaptována i nově navrhována veřejná prostranství a veřejné budovy, a to s ohledem na potřeby všech věkových i sociálních skupin. Velké úsilí bude věnováno vnitřnímu srůstání města a zabraňování rezidenční segregace a jejím negativním dopadům na společenský a komunitní život. Motivace obyvatel k aktivitě bude posilována podporou a propagací místních lídrů a „local heroes“, jejichž činy, myšlenky a názory mají vliv a mohou inspirovat ostatní.


Karlovy Vary budou podporovat svůj kosmopolitní charakter. Vznikne strategie integrace cizinců na úrovni města a na magistrátu bude zřízena pozice interkulturního pracovníka. Budou podporovány společenské a kulturní akce národnostních menšin a jejich zapojování do komunitních akcí ve městě, vzdělávání a volnočasových aktivit. Nevyhnutelné migrační trendy budou uchopeny konstruktivně a řízená migrace bude chápána jako nová příležitost pro rozvoj města a vzájemné obohacení kultury, umění dialogu a respektu k odlišnostem.

Karta cíle ke stažení pro tisk

bottom of page