top of page

Prostředí

B2  Doprava

B2.1

Veřejná doprava

Různorodá, šetrná a dostupná veřejná doprava jako základ 
karlovarské městské mobility

 

Karty opatření ke stažení pro tisk

B2.1.1  
Veřejná hromadná doprava

B2.1.2  
Zapojení železnice do systému
veřejné hromadné dopravy,
rozvoj vertikální dopravy

Udržitelná veřejná městská hromadná doprava se musí stát vysoce atraktivní 
alternativou individuální automobilové dopravy. Vhodným mixem kvalitní nabídky hromadné dopravy, jejím zrychlením, zvýšením uživatelského komfortu a dostupností na straně jedné a cílenými restrikcemi pro individuální dopravu (omezením vjezdu do nejcennějšího území města, nastavením odstupňované cenové politiky zpoplatněných parkingů) bude dosaženo žádoucího zvýšení podílu tohoto upřednostňovaného dopravního módu. Pro profesionální nastavení celkové koncepce a další ladění systému je nezbytné zřízení pozice odborné funkce koordinátora městské dopravy v rámci agendy magistrátu. Město bude dále posilovat integraci městské hromadné dopravy jak ve svém teritoriu, tak s vhodnými přesahy na území kraje a zapojí i městský dopravní podnik do systému krajské integrované dopravy. Tím se nastaví nejen v rámci města, ale i s krajským přesahem uživatelsky přívětivý systém odbavování, tarifní provázanost a koordinace mezi jednotlivými veřejnými a soukromými dopravci. Vozový park bude obnovován výhradně nízkoemisními a bezemisními vozidly. Vozidla budou vybavována jak prvky zvyšujícími komfort cestujících, tak prvky pro sběr dat pro účely možné optimalizace provozu jednotlivých linek a celého systému. Doplňkovou součástí městské hromadné dopravy se stane doprava reagující na poptávku. Bude realizována výstavba promyšlených přestupních terminálů s využitím jejich iniciačního městotvorného potenciálu. Na trasy veřejné dopravy budou navázána parkoviště typu „zaparkuj a jeď“ včetně nastavení motivačních pravidel pro využívání veřejné dopravy v jádrovém území města. Moderní, chytrá a ekologická veřejná doprava bude i nedílnou součástí image lázeňského města.


Město v těsné spolupráci a koordinaci s Karlovarským krajem komplexně zhodnotí možnost zapojení železnice do režimu městské hromadné dopravy a nastaví priority dalšího postupu. Cílem je zrealizovat síť nových městských železničních zastávek, zvýšit četnost vlakových spojů a vybudovat nová přestupní místa, a tím využít stávající železniční infrastrukturu i pro přesuny cestujících v rámci města. Pro město charakteru Karlových Varů bude v budoucnu vhodnou alternativou i promyšlený systém vertikální dopravy. Může se stát nejen účelnou doplňkovou dopravní alternativou pro místní,
ale i zajímavou atrakcí pro návštěvníky a turisty. Nezbytná bude komplexní analýza jejích potřeb a hledání nejvhodnějších forem (lanovka, výtah, shuttle-bus). Bude se zvažovat obnova původních nebo dříve zamýšlených a budování nových lanovek.

Karta cíle ke stažení pro tisk

bottom of page