top of page

Člověk a společnost

C2  Soudržnost

C2.1

Sociální záchranná síť

Moderní, kvalitní a dostupná pomoc karlovarským občanům 
v nepříznivých životních situacích

Karty opatření ke stažení pro tisk

C2.1.1  
Komunitní plán sociálních služeb

C2.1.2  
Vhodné podmínky pro život seniorů

C2.1.3  
Prevence a řešení sociálně
nežádoucích jevů

Systematický a dlouhodobý koncepční rozvoj všech potřebných oblastí sociálních služeb bude zajišťovat kvalitní komunitní plán sociálních služeb. Díky němu bude zabezpečeno průběžné vyhodnocování potřeb a komplexní a efektivní navrhování a plánování služeb. Pro všechny oblasti sociálních služeb bude charakteristická těsná a hladká spolupráce města a kraje, veřejné správy s nestátními neziskovými organizacemi, bez kterých by sociální služby vůbec nemohly fungovat, a zapojování místní komunity i firemního sektoru. Předpokladem skvělé kvality služeb bude jejich stabilní financování a péče
o osobní i profesní rozvoj pracovníků.


Tento koordinovaný a proaktivní přístup bude uplatňován i v oblasti prevence a řešení sociálně nežádoucích jevů. V této oblasti bude prioritou záškoláctví a nežádoucí trend zvyšování počtu lidí bez vzdělání, což je diagnostikováno jako potenciální příčina celé řady dalších problémů, sociální nestability a kriminality.


Druhou významnou oblastí zájmu bude řešení dostupnosti bydlení a bezdomovectví na území města. Problémy s bydlením u sociálně slabých jsou dalším spouštěčem množství navazujících sociálně nežádoucích jevů a jednou ze zásadních bariér pro přístup dětí
a mládeže ke vzdělávání. Bude rozvíjen fond kvalitních sociálních bytů s navazující péčí, nízkoprahovými službami a ve vlastnictví veřejné správy.


Třetí prioritní oblastí bude prevence vzniku dluhů, podpora činnosti dluhových poraden a navrhování inovativních oddlužovacích mechanismů. 


Cestou k sociální stabilitě bude v obecné rovině kvalita a dostupnost vzdělávání všem společenským vrstvám a dobře navržený systém včasné sociální pomoci, který dokáže odvrátit propad níže v krizových situacích.


Vzhledem k demografickému vývoji bude věnována velká pozornost vytváření vhodných podmínek pro život seniorů. Jejich podíl ve struktuře společnosti bude stále vzrůstat. Budou se také proměňovat jejich potřeby a priority. Ty budou zohledňovány při výstavbě dostupného bezbariérového nájemního bydlení, vícegeneračního bydlení s navazujícími sociálními službami a odlehčovacími službami pro pečující rodiny. Důraz bude kladen
na hodnotnou náplň života seniorů – jejich zaměstnávání, předávání jejich profesních
a životních zkušeností mladším generacím, na jejich aktivní zapojování do komunitního života a celoživotního vzdělávání. 


Při navrhování služeb a infrastruktury, při urbanistickém rozvoji města i při tvorbě veřejných prostranství včetně navazující městské kulturní krajiny (parků, lázeňských lesů) budou zohledňovány potřeby seniorů, lidí se zdravotním postižením a lidí sociálně znevýhodněných. Zástupci těchto skupin budou aktivně zapojováni do designových
a plánovacích procesů.

Karta cíle ke stažení pro tisk

bottom of page