top of page

Prostředí

B2  Doprava

B2.3

Dopravní vazby

Snadno dostupné město
jako nutná podmínka dalšího 
rozvoje Karlových Varů

 

Karty opatření ke stažení pro tisk

B2.3.1  
Vnitřní a vnější dopravní vazby

B2.3.2  
Nerušivý provoz karlovarského letiště

Vnitřní a vnější dopravní vazby, technická vybavenost a obsluha území patří 
k základním podmínkám vyrovnaného a komplexního rozvoje regionů, k zabezpečení předpokladů jejich rovnoměrného ekonomického a sociálního rozvoje. Pro Karlovarský kraj je nutností především vybudování chybějících úseků dálnice D6. Rychlé napojení Karlových Varů na Prahu je absolutní priorita dalšího rozvoje města. Naléhavé je
i urychlené pokračování modernizace a zkapacitnění podkrušnohorské silniční tangenty I/13 spojující Karlovarský a Ústecký kraj.

 

Další nezbytnou investicí je modernizace silnice I/21 spojující Karlovarský a Plzeňský kraj. Zvláštní pozornost je třeba věnovat také připojení příhraničního karlovarského regionu na dopravní síť Německa, důležitým tématem je tedy zkvalitnění přeshraniční dopravní sítě do Saska a Bavorska pro zlepšení našich přeshraničních vazeb. Město Karlovy Vary bude v této oblasti vyvíjet aktivní lobbing, ve kterém bude uplatňovat své zájmy a zájmy širšího regionu. Dále bude město úzce spolupracovat s Karlovarským krajem při prověřování ideální trasy městského obchvatu a lobovat za jeho realizaci. Město bude aktivně prosazovat zafixování zpřesněné polohy obchvatu města souladně
a koordinovaně v krajských i městských územněplánovacích dokumentacích. Cílem je uvolnění dnes blokovaných pozemků na území města v předběžně rezervovaném, širokém koridoru plánovaného obchvatu. Město se zasadí o humanizaci městského průtahu, jejímž cílem bude snížení dopravní zátěže, snížení rychlosti a eliminace nevhodných neměstských technických opatření. Tím dojde přirozeně jak ke snížení hluku a emisí v širším centru města, tak k přijatelnějšímu začlenění této liniové stavby do městského prostředí.


Město bude prosazovat, aby byl zachován charakter karlovarského letiště pro osobní dopravu a především pro turistickou klientelu, bez nákladní dopravy. Dalším tématem bude omezení zbytných přeletů. Město bude podporovat další rozvoj nových turistických linek. V širším okolí letiště bude omezován vznik a šíření negativních dopadů jeho provozu na životní prostředí. Pro tento účel bude realizován průběžný monitoring dodržování hygienických limitů.

Karta cíle ke stažení pro tisk

bottom of page