top of page

Člověk a společnost

C1  Kultura, sport a volný čas

C1.3

Společenské akce a volnočasové aktivity

Rozvoj společenského
a komunitního života
v Karlových Varech 
prostřednictvím pestrých iniciativ různých subjektů  

Karty opatření ke stažení pro tisk

C1.3.1  
Významné společenské události

C1.3.2  
Komunitní akce

Novou zajímavostí a atraktivitou města jak pro jeho obyvatele, tak národní, evropské
i světové publikum se stanou pravidelné významné kulturní, společenské nebo vědecké události ve formátu festivalů, sympózií, konferencí, kongresů a summitů. Jejich smyslem bude reakce na aktuální společenská, environmentální, ekonomická a další témata, která hýbou světem. Jsou zdrojem inspirativních myšlenek a kontaktů pro město, region i svět, dalším impulzem pro lokální ekonomiku i pro rozvoj cestovního ruchu. 


Tyto akce budou spoluutvářet image města, které inspiruje, vede, má „tah na bránu“ a je vidět na světové mapě míst, která stojí za pozornost. Témata a dramaturgická zaměření událostí budou určována s ohledem na potřeby místních aktérů a dle strategických městských témat s nadregionálním přesahem, případně s evropskými či celosvětovými dopady.


Do přípravy a realizace budou zapojováni místní aktéři, přičemž bude podporována
i jejich spolupráce s nadregionálními partnery. Infrastrukturní zázemí budou nabízet stávající významné objekty – Císařské lázně, Alžbětiny lázně, Thermal, Vřídlo, KV Arena aj. nebo oživené a zpřístupněné nevyužívané veřejné i privátní objekty a veřejná prostranství.


Vedle významných společenských událostí budou hrát velmi důležitou roli pravidelné komunitní akce. Ty budou zaměřeny přednostně na zlepšování kvality života obyvatel města a posilování jejich sounáležitosti a vztahu k městu. Příklady takových akcí jsou trhy, slavnosti, dětské festivaly a programy, sousedské akce, tematické průvody po městě a okolí, dny otevřených dveří apod.


Dramaturgická koncepce předpokládá snahu o propojování a vzájemné poznávání městských čtvrtí, oživování vnitřního lázeňského území a jeho přirozeného spojování
s okolními částmi města, zapojování všech významných místních aktérů a jejich spolupráci při větších a koordinovaných akcích. 


Infrastrukturní zázemí budou tvořit vhodně adaptovaná veřejná prostranství, dočasně nevyužívané objekty, poloveřejné či soukromé objekty a prostranství. Město bude těmto událostem poskytovat koordinační, finanční, technickou a marketingovou podporu – pokud nebude přímo jejich organizátorem.

Karta cíle ke stažení pro tisk

bottom of page