top of page

Člověk a společnost

C1  Kultura, sport a volný čas

C1.2

Sport

Koncepční přístup k podpoře výkonnostního, zájmového
a rekreačního sportu
a kvalitních moderních zařízení 
pro sportovní vyžití 
v Karlových Varech

Karty opatření ke stažení pro tisk

C1.2.1  
Koordinátor sportu

C1.2.2  
Koncepce sportu

C1.2.3  
Sportovní infrastruktura

C1.2.4  
Sportovní kluby

C1.2.5  
Neorganizovaný sport

Sport je nedílnou součástí společenského a komunitního života ve městě. Sportovní události spoluutvářejí atmosféru města a podporují jeho prestiž. Podpora pohybových aktivit přispívá ke zlepšování zdravotního stavu obyvatel a k prevenci sociálně nežádoucích jevů u dětí a mládeže. Kvalitní a dobře fungující sportovní infrastruktura, navíc v režimu „vše na dosah“ a „ve zdravém městě“ bude dalším z důležitých aspektů pro získávání nových rezidentů z potřebných cílových skupin. 


Koncepční a strategický přístup předpokládá zřízení pozice městského koordinátora sportu. Jeho agendou bude tvorba, realizace, aktualizace a řízení sportovní koncepce města s přesahem do dalších oblastí – prevence, vzdělávání a výchova, ekonomika, cestovní ruch. Jedním z hlavních úkolů bude koordinace férového nastavení a další sledování vyvážené podpory profesionálního, organizovaného i neorganizovaného sportu napříč disciplínami a nestrannost vůči zájmovým skupinám a lobbingu.


Bude nastaveno systematické a předvídatelné financování sportovních klubů a aktivit. Pozornost bude zaměřena na zvyšování kvalifikace profesionálních a dobrovolných trenérů a na dostupnost sportovních akcí, aktivit i infrastruktury široké veřejnosti včetně sociálně ohrožených skupin.


Zájem obyvatel všech věkových kategorií o sport a pohybové aktivity bude podporován komunikačními a motivačními kampaněmi. Jedním z motivačních faktorů bude promyšlené navrhování nových a regenerace stávajících veřejných prostranství pro neorganizované sportovní a pohybové aktivity. Při plánování veřejných prostranství bude tvůrčím způsobem zohledňován potenciál jejich možného využití pro sport a pohybové aktivity. Často půjde o levná a nenáročná řešení – např. zázemí pro bruslení či otužování u vodních ploch, mola při březích řeky apod.


Rozvoj a údržba sportovní infrastruktury budou realizovány s ohledem na potřeby jak profesionálního výkonnostního sportu, tak sportu zájmového a neorganizovaného.
Budou probíhat koordinovaně v souladu s celkovou urbanistickou koncepcí města
a s koncepčním přístupem k tvorbě veřejných prostranství.


Infrastruktura bude inteligentně a efektivně sdílena. Výrazné zhodnocení potenciálu stávající sportovní infrastruktury přinesou rekonstrukce stávajících sportovišť a realizace nových ploch a staveb pro sport, včetně zajištění dnes chybějící doprovodné infrastruktury a ubytovacích kapacit pro sportovce, splňujících současné i výhledově požadované standardy. Ty rozšíří možnosti pořádání významných, i mezinárodních sportovních akcí (turnaje, soutěže, soustředění) na území města, což posílí atraktivitu
a prestiž města i širšího regionu a bude mít pozitivní dopady na lokální ekonomiku
i motivaci obyvatel k zájmu o sport.

Karta cíle ke stažení pro tisk

bottom of page