top of page

Prostředí

B1  Město a příroda

B1.2

Životní prostředí, příroda a krajina

Koncepční tvorba moderního města jako vyváženého funkčního a krásného prostředí s úctou ke karlovarskému kulturnímu dědictví

Karty opatření ke stažení pro tisk

B1.2.1  
Péče o přírodní hodnoty

B1.2.2  
Zlepšování kvality hlavních složek 
životního prostředí

B1.2.3  
Snížení energetické náročnosti města

B1.2.4
Udržitelné odpadové hospodářství

B1.2.5
Využívání nerostných surovin

Přírodní a krajinný rámec Karlových Varů je naprosto unikátní hodnotou. Město bude
o tento dar soustavně, komplexně a odborně pečovat. Pro účely dalšího systematického rozhodování město pořídí nezbytné koncepční dokumenty, na jejichž základě budou realizovány projekty konkrétních krajinářských úprav. Sídelní krajina Karlových Varů bude postavena na společném systému veřejných prostranství a přírodní krajiny. Základem bude zajištění trvalé udržitelnosti a stabilizace polyfunkčního krajinného systému. Zásadní bude udržitelné využívání přírodních léčivých zdrojů a městská kulturní (obytná) krajina jako součást veřejných prostranství i léčebného procesu. 


Město zlepší kvalitu všech hlavních složek životního prostředí. Za tímto účelem bude vhodně zorganizována městská doprava, bude zpracováno systémové a dlouhodobě udržitelné řešení zajištění zdroje tepla pro centrální zásobování města a podporováno jeho maximální využívání, omezovány lokální zdroje emisí. Bude zajištěno měření emisí a hluku na území města. Na významu získají adaptační projekty na ochranu před suchem, projekty protipovodňových opatření a zadržování vody v krajině. Bude zpracován nový generel městské kanalizace pro optimalizaci oddílné sítě, bude intenzifikována městská čistírna odpadních vod. Bude zajištěn udržitelný zdroj ve vodní nádrži Stanovice a náhradní zdroj vody z Ohře.


Město sníží svou energetickou náročnost – zabezpečí nový centrální zdroj tepla, zajistí nízkou energetickou náročnost všech nových městských objektů a maximální hospodárnost městské dopravy. Na vytápění veřejných objektů se budou podílet obnovitelné zdroje a budou se u nich výrazně uplatňovat prvky modrozelené infrastruktury. Bude využíváno chytré veřejné osvětlení. 


S ohledem k výhledovému ukončení skládkování odpadů město nastaví ekologicky
a ekonomicky vhodný způsob odstraňování odpadů. Budou realizována opatření pro předcházení vzniku odpadů. Město, ve spolupráci s ostatními partnery v regionu, zajistí důslednou separaci odpadu, jeho další dotřiďování a recyklaci a další využívání vytříděného odpadu jako suroviny. Budou využívány další moderní formy nakládání
s odpady a spolupráce s místními inovativními firmami v odpadovém hospodářství.
V městském prostředí budou využívána cílená kultivovaná urbanistická a dopravní řešení odpadového hospodářství.


Město bude aktivně jednat se správci zdrojů nerostných surovin o harmonogramu využívání ložisek, o koncepcích dalšího využívání území po sanacích a rekultivacích –
o „nové krajině“, která může přinést do území nový potenciál.

Karta cíle ke stažení pro tisk

bottom of page