top of page

Prosperita

A2  Lokální ekonomické prostředí

A2.1

Spolupráce radnice a podnikatelů

Oboustranně přínosná, trvalá spolupráce 
radnice a podnikatelů 
vedoucí k rozvoji 
Karlových Varů

Karty opatření ke stažení pro tisk

A2.1.1  
Navázání a rozvoj kontaktů města 
s podnikatelskou sférou

A2.1.2  
Proinvestorská politika města,
rozvojové plochy a objekty

Město bude rozvíjet mnohem intenzivněji a koordinovaněji kvalitní komunikaci
a spolupráci s podnikatelskou sférou. Spolupráce bude oboustranně výhodná. Město bude pomáhat podnikatelům a motivovat je k tomu, aby jednali v souladu se zájmy města
a jeho obyvatel.


Zájem o spolupráci a podpora nebudou ze strany veřejné správy zaměřeny pouze na silné, vlivné a dominantní hráče, ale také na živnostníky, mikropodniky a malé firmy. Pozornost bude věnována nejen těm, kteří tu již působí, ale také začínajícím podnikatelům ve fázi „seed“ či „start-up“. Stejně tak nepůjde o zájem jen o tradiční odvětví (lázeňství, cestovní ruch), ale o široké spektrum zaměření již etablovaných i zcela nových a vznikajících záměrů, např. v oblasti kulturních a kreativních odvětví nebo technologií. Tento přístup je v souladu s trendem rostoucího významu lokální ekonomiky a bude podporovat její pozitivní dopady na prosperitu města a kvalitu života v něm (blízké vztahy aktérů, vyšší odpovědnost při výrobě a poskytování služeb, obchodování nebo místním zpracování odpadů, identifikace podnikajících subjektů s místem jejich působení a okolní komunitou aj.). 


Na změny ve způsobech práce bude město reagovat podporou nových typů coworkingových prostorů a pracovních hubů. Těsná spolupráce a koordinace bude probíhat také se zájmovými sdruženími a servisními organizacemi (Hospodářská komora, CzechInvest, Czechtrade, Karlovarská agentura rozvoje podnikání, Inovační centrum aj.).


Dobré a těsné vztahy umožní otevírání nových příležitostí pro realizaci PPP projektů – partnerství veřejného a soukromého sektoru, který realizuje veřejné služby nebo infrastrukturní projekty, zajišťované zpravidla veřejným sektorem. Tento princip přináší širší a kvalitnější nabídku služeb a infrastruktury pro obyvatele města. Město bude také hrát důležitou roli při motivaci firemní filantropie a společenské odpovědnosti firem. Bude napomáhat k jejímu smysluplnému a efektivnímu zacílení.


Město výrazně posílí a zacílí svou proinvestorskou politiku. Vypracuje strategii lokalizace investic, pasportizuje plochy, objekty a brownfieldy a bude samo aktivně usilovat o jejich revitalizaci nebo odkup a přípravu pro funkční využití. Ze strany města budou jasně formulovány parametry spolupráce s investory a developery. V souvislosti s tím budou definovány veřejné zájmy a strategické priority města. Tím budou zajištěny podmínky pro to, aby se město stalo konzistentním a předvídatelným a přitom kompetentním
a sebevědomým vyjednavačem s investory a developery, a aby díky tomu dokázalo zajistit soulad jejich komerčních zájmů s veřejným zájmem města a jeho obyvatel.

Karta cíle ke stažení pro tisk

bottom of page