top of page

Prosperita

A1  Správa města

A1.2

Hospodaření města

Ekonomicky silné 
a udržitelné Karlovy Vary,
postavené na efektivním 
a koncepčním hospodaření

Karty opatření ke stažení pro tisk

A1.2.1  
Desetiletý plán investic města s úzkou vazbou na strategii

A1.2.2  
Podnikající město

Přístup k hospodaření města definují dva hlavní proudy. Rozvoj a finanční stabilita se budou opírat o smysluplné a koncepční investice a zvýšené příjmy z rozvoje vlastních podnikatelských aktivit. Desetiletý plán investic vycházející z městské strategie přinese ucelený obraz investičních potřeb a priorit. Koordinovaný přístup k plánování a realizaci přinese synergické efekty a bude předcházet tomu, aby se majetek ve správě nebo vlastnictví města dostal do havarijního stavu.


Dojde k významnému posunu v přístupu k investicím. Bude se rozlišovat mezi skutečně strategickými investicemi a náklady na opravy a údržbu. Město nebude investovat pouze do fyzické infrastruktury (komunikace, mosty, budovy, veřejná prostranství), ale také
do lidí, jejich znalostí a dovedností a do služeb, které budou určující pro kvalitu života
a přímo ovlivní atraktivitu města pro stávající i nové obyvatele a návštěvníky. 


Karlovy Vary se budou postupně stávat také „podnikajícím městem“. Tento přístup bude charakterizovat proaktivní nakládání s majetkem a nemovitostmi města a pořizování strategického majetku, který bude generovat zisk nebo umožní městu naplňovat strategicky důležité veřejné zájmy (např. bytová politika, „nekomerční development“, kvalitní a dostupné vzdělávání pro všechny aj.), v ideálním případě obojí. 


Město se nebude bát ani navrhování, testování a realizace vlastních inovativních obchodních modelů, které reagují na aktuální trendy a spojují v sobě veřejný zájem
a ekonomickou smysluplnost. Bude využívat možnost jednat jako „sociální podnik“, tedy zisk reinvestovat zpět do vlastního rozvoje. Může si dovolit nižší ziskovost než komerční subjekty (investoři, developeři), avšak s významnými pozitivními společenskými dopady. 


Podnikavý přístup přinese městu vyšší finanční autonomii a nižší závislost na dotacích
i na rozpočtovém určení daní. Město se stane významným a sebevědomým aktérem lokální ekonomiky a znovu posílí svůj vliv na strategicky důležité oblasti – bydlení, vzdělání, ekologii, kvalitu veřejných prostranství a budov 
a života v nich.

Karta cíle ke stažení pro tisk

bottom of page