top of page

Megatrendy

6

Změny v energetice a zdrojích

Odklon od fosilních paliv

 

Odklon od využívání ropy a uhlí je již nevyhnutelný. Trendem bude zapojování obnovitelných zdrojů a decentralizace zdrojů energie od dominantních celostátních hráčů směrem k lokálním zdrojům na úrovni měst, obcí, institucí, firem i domácností. To bude mít vliv na podobu krajiny, veřejných prostranství, budov a dopravní infrastruktury.

Úsilí o uhlíkovou neutralitu Evropy do roku 2050

 

Zelená dohoda pro Evropu (European Green Deal) ovlivní všechny oblasti našich aktivit. Povede k celé řadě inovací – nejen v energetice. Obecně lze očekávat nutnost omezení plýtvání energiemi na všech úrovních. Důležitou součástí bude vzdělávání a osvěta k zodpovědnému využívání přírodních zdrojů. Do roku 2035 bude ukončen provoz aut se spalovacími motory. Do té doby musíme zcela vyřešit primární zdroje energie pro dobíjení vozů a navrhnout a zrealizovat kompletní infrastrukturu pro elektromobilitu (případně pro jiné nízkoemisní/bezemisní pohony). To bude vyžadovat nový koncepční a tvůrčí přístup jak k energetické infrastruktuře, tak k veřejným prostranstvím a budovám a významně to ovlivní jejich podobu, stejně jako změna dostupnosti materiálů a nové technologie ve stavebnictví.

Snižování energetické náročnosti měst

 

Logickým důsledkem významného zvyšování cen energií a silného trendu dalšího snižování emisí je snižování energetické náročnosti měst. V budoucnu se budou stále více (na základě dalšího rozvoje digitalizace a komplexního sběru dat) vyhodnocovat jednotlivé atributy, které mají vliv na energetickou náročnost sídel, s cílem optimalizace jejich provozu. Tyto procesy budou probíhat jak v rovině plánování měst (trend zahušťování měst, eliminace jejich „nekontrolovaného“ rozrůstání), což má zásadní vliv na náročnost jak dopravní, tak technické infrastruktury, dále ve snižování energetické náročnosti městské hromadné dopravy, veřejného osvětlení, městských budov apod. Veřejné městské budovy se budou plánovat a realizovat s téměř nulovou spotřebou energie. Též vhodné zapojení modrozelené infrastruktury do městského prostředí přispěje ke snížení energetické náročnosti městských budov (kupř. nároky na klimatizaci v letním období)
a dalších provozních nákladů města (přečišťování nezasakovaných dešťových vod v ČOV). Důležitým tématem stále více bude využívání obnovitelných zdrojů k vytápění městských objektů (fotovoltaika, geoterma apod.).

Odpadové hospodářství

Svět je zahlcen odpady. Světová moře a oceány jsou kontaminovány plasty a dalším odpadem.
V budoucnu, i v souvislosti s očekávanou deglobalizací, omezenými zdroji, změnami v energetice a s bouřlivým rozvojem nových technologií, se bude na odpad stále více pohlížet jako na surovinu. Kromě jasného trendu prevence vzniku odpadů se bude stále více klást důraz na důslednou separaci odpadu, jeho dotřiďování a recyklaci k jeho dalšímu využívání. Skládkování odpadu bude výhledově zcela znemožněno. Stále více bude uplatňován požadavek na snižování odpadů v průmyslu a stavebnictví, včetně využívání recyklovatelných materiálů. Budou stále více uplatňovány principy cirkulární ekonomiky (kupř. recirkulace použitého spotřebního zboží), další inovativní formy nakládání s odpady, kupř. rozvoj kompostování ve městech.

 

 

Závislost západu na Číně a Rusku

 

Razantní rozvoj elektromobility sníží závislost západu na producentech ropy, ale zásadně zvýší naši závislost na Číně. Ta vlastní nejvýznamnější strategická globální naleziště drahých kovů nezbytných k výrobě baterií. Tento stav bude využívat jako další silný nástroj k prosazování své světové dominance. Její politický vliv díky tomu bude nadále sílit, a tím bude zároveň sílit i její potenciál destabilizovat západní demokracie a integritu Evropy. 


Evropa si postupně začíná uvědomovat rizika závislosti na dodávkách zemního plynu z Ruska, které je rovněž připraveno používat v případě potřeby energetické zdroje jako zbraň. Energetická závislost Evropy na Číně a Rusku je úzce spjata s bezpečností. Jako nezbytná se ukáže evropská shoda na nutnosti snížit závislost diverzifikací zdrojů. V souladu s tím bude vzrůstat význam decentralizace (včetně trendu přesunu výroby zpět do Evropy) a inovativního rozvoje
a rozšiřování lokálních zdrojů energie.


Tento trend navíc významně akcelerovaly dramatické důsledky pandemie covidu-19.

Nedostatek kvalitní pitné vody

 

Nedostatek kvalitní pitné vody, která je jako jediná surovina skutečně nezbytná pro život, povede k významným přesunům lidí po planetě ať už přímo za vodou, nebo v důsledku ozbrojených konfliktů kvůli vodě. U nás se to bude projevovat v podobě migrace. Kvalitní pitná voda není samozřejmostí ani u nás. Zajištění a udržení zdrojů kvalitní pitné vody je pro město zásadní. Zároveň je to jeden z mála zdrojů, který můžeme ovlivňovat sami v rámci města a kraje.


Kritickým faktorem je privátní nadnárodní vlastnictví vodovodní infrastruktury. V souladu
s deglobalizačním trendem budou národní státy i lokální veřejné správy usilovat o získání této zásadní strategické infrastruktury zpět pod vlastní kontrolu.

 

bottom of page