top of page

Megatrendy

5

Klimatická změna

Příroda a krajina, ochrana životního prostředí

 

V budoucnu bude stále vyšší hodnotou trvale udržitelné, stabilizované přírodní prostředí,
s vyváženou diverzitou a produktivitou polyfunkčního krajinného systému, který bude podporovat ekosystémové služby. Velkým tématem se již stala, a i nadále jím bude, adaptace krajiny na klimatickou změnu a hospodaření s vodou (včetně ochrany před suchem a povodněmi, zadržování vody v krajině a integrace modrozelené městské infrastruktury). V případě mimořádně hodnotného krajinného rámce kulturní krajiny Karlových Varů, který nemá ve světě obdoby, je zásadním tématem nejen zachování, ochrana a rozvoj prvků ekologické stability, kvalitních biotopů, ochrana, udržitelné a inovativní využívání přírodních léčivých zdrojů,
ale i zachování trvalé „duševní udržitelnosti krajiny“ (genia loci) a posílení jejího terapeutického potenciálu jako přirozené součásti lázeňského procesu.

Zemědělství a potraviny

 

Reálným předpokladem je zvýšení počtu obyvatel na Zemi až k 11 miliardám. Zásadním tématem tedy bude, jak uživit civilizaci a přitom nezničit planetu. Kácení deštných pralesů v Asii a Jižní Americe se děje mimo jiné proto, že se tam pěstují zemědělské plodiny i pro evropský potravinový trh. Zemědělská půda je díky snaze vytěžit z ní co možná nejvíc stále více degradovaná a oslabená, navíc se její podíl na Zemi stále snižuje. Tlak na nízké ceny od obchodních řetězců vede zemědělce k co nejefektivnějšímu hospodaření. Ke zvyšování výnosů se tedy přispívá cestou masivního nasazení chemie (pesticidy, herbicidy) a genetickou úpravou plodin. Dalšími problémy je dotační politika Evropské unie, která je pod kontrolou silné zemědělské lobby, jež blokuje globálně prospěšné reformy. Na 20 % orné půdy v ČR se pěstují biopaliva.


Jisté je, že zemědělství musí nutně projít radikální proměnou, pokud má přežít klimatickou krizi. Úspěšná transformace předpokládá změny v dotační politice EU, změnu vlastnické struktury, podporu rodinných farem, ekologizaci, lokalizaci produkce či omezení chemie a živočišných výrobků. Zemědělství tedy projde rozsáhlou sociálně-ekologickou transformací. 


Zemědělství začne být vnímáno jako aktivita pečující o veřejné statky, jejíž přidanou hodnotou je produkce jídla. Budou se rozvíjet decentralizované sítě malých farem s rozmanitou produkcí, obhospodařujících přibližně dvacet hektarů půdy. Malé farmy ukotvené v komunitních vazbách se stanou i společenskými centry venkova a budou přinášet významné sociální benefity. 


Kromě toho budou přibývat nové formy produkce potravin (laboratorní produkce masa, využívání hmyzího proteinového prášku, inovativní způsoby hydroponie pro celoroční pěstování rostlin bez půdy).


Ke změnám bude docházet i v chování na straně spotřebitelů. Ty se budou projevovat jednak snížením plýtvání potravinami, a v důsledku toho snížením zbytné nadprodukce, jednak snahou
o větší soběstačnost a lokální produkci.

Tepelné ostrovy

 

Průměrná teplota planety se zvýší o 1,8 °C. To znamená, že v letních měsících se teplota ve městě zvýší přibližně o 5–6 °C. Města se stávají tepelnými ostrovy a život v nich bude stále obtížnější. Tento trend bude muset být zohledňován při koncipování kulturních městských a příměstských krajin, veřejných prostranství, budov a dopravy, při práci s městskou zelení a v hospodaření
s vodou.


Karlovy Vary jako město s nejvyšším zalesněním v České republice a současně s  naprosto unikátním charakterem „lázeňské kulturní krajiny“ mají oproti jiným městům přirozenou konkurenční výhodu, jejíž význam bude vzrůstat. Množství zeleně ve městě a její dostupnost bude vzrůstající hodnotou pro místní obyvatele, motivací pro nové „osadníky“ i pro turisty
a lázeňské hosty. Významnými tématy pro zkvalitnění městského života je a stále více bude
i komplexní kvalita sídelní krajiny, postavená na společném systému veřejných prostranství
a přírodní krajiny, řešení nových forem krajiny ve městě pro podporu veřejného prostoru
a městského klimatu. V případě Karlových Varů je navíc cenná její terapeutická role, související
s místními přírodními specifiky.

bottom of page